Извршни одбор

Извршни одбор

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва.
Извршни одбор чине председник Извршног одбора, председници окружних одбора, председници градских одбора са статусом окружних одбора, председник Координационог одбора за Косово и Метохију, председници савета Странке, 10 чланова које именује Председништво Странке и секретар Извршног одбора.

Председник Извршног одбора:
Дарко Глишић


Надлежност Извршног одбора:


1. одговара за спровођење одлука Главног одбора, председника и Председништва;
2. одлучује о питањима организације рада Странке;
3. расправља о облицима организовања у Странци;
4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и предлаже мере;
5. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
6. одлучује о разрешењу председника општинских одбора;
7. распушта општинске одборе;
8. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са општим актима које усваја Главни одбор;
9. одлучује о приговорима на чињење и нечињење окружних одбора;
10. доноси Пословник о свом раду;
11. обавља послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво;
12. обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.